REGULAMIN STUDIA TAŃCA eM

  1. Uczestnictwo w kursie tańca jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
  2. Studio Tańca eM zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach na dany semestr zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs szkoła zapewnia zastępstwo. W  przypadku braku zastępstwa szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie, lub możliwość przesunięcia lub zwrotu opłaty.
  3. Zapisać się na kurs można:

– osobiście w recepcji studia

– telefonicznie

– drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres Szkoły Tańca eM (emstudiotanca@gmail.com)

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem w przypadku zajęć regularnych do 10’go dnia danego miesiąca.

Przed dołączeniem do zajęć każdy uczestnik OBOWIĄZKOWO oddaje na recepcję eM Studio uzupełniony Formularz zgłoszeniowy oraz zgody RODO (do pobrania w zakładce: https://emstudiotanca.pl/kontakt-2/) z podpisem rodzica/opiekuna.

4. Studio zastrzega sobie uruchomienie grupy dopiero w momencie, gdy zapisze się odpowiednia liczba kursantów. W przypadku zbyt małej ilości istnieje możliwość wybrania innych grup z danego stylu, wskazanych przez instruktora.

5. Za przeszkadzanie innym uczestnikom w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić kursanta z sali.

6. Zgłoszenia nieobecności można dokonać:

– droga mailową

– telefonicznie zgłaszając to w recepcji lub do instruktora

– osobiście w recepcji studia

7. W przypadku gdy kursant płaci przelewem decyduje data wpływu na nasze konto, a nie data dokonania wpłaty.

8. Istnieje możliwość dokonania opłaty miesięcznej (karnet), opłaty kwartalnej oraz opłaty za pojedyncze zajęcia. Opłata miesięczna (karnet) jest stała bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu. Wyjątkiem jest miesiąc, w którym wypadają ferie zimowe, wtedy cena karnetu pomniejszona jest o 50%. Istnieje możliwość opłacania pojedynczych lekcji wg cennika eM Studio. Cennik zajęć jest dostępny na stronie internetowej studia.

9. Brak opłaty jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć tanecznych.

10. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach Studio nie odpowiada.

11. Korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz na terenie szkoły bez zgody pracownika szkoły jest zabronione

12. W przypadku odwołania zajęć z winy Studia Tańca eM kursantom przysługuje zwrot za odwołane zajęcia, ma to miejsce wtedy, kiedy nie zostanie utworzona grupa a opłaty wcześniej zostały pobrane.

13. Studio Tańca nie zwraca pieniędzy za zajęcia jeśli uczestnik nie uczestniczył w nich z własnej winy(np.: choroby, zmiany planu innych zajęć, itp.)

14. Zaliczka i opłata za zajęcia jest bezzwrotna. Należy dokonywać przemyślanych opłat.

15. Studio Tańca eM nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Studio Tańca eM nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe nie z naszej winy.

16. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę.

17. Na zajęcia do Studia przychodzimy z kilkuminutowym wyprzedzeniem, aby na spokojnie się przebrać czy dokonać opłat, nie tracąc przy tym części zajęć. W przypadku grup turniejowych (zamkniętych), prawo uczestniczenia w zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego daną grupę.

18. Każdy uczestnik grupy turniejowej ma obowiązek godnie reprezentować klub m.in. brać udział we wszystkich pokazach, festynach i turniejach tańca.

19. W przypadku nagłej nieobecności tancerza na ważnym turnieju tańca bez wcześniejszego powiadomienia instruktora, instruktor ma prawo przenieść uczestnika na zajęcia do grupy, która nie jest turniejowa (punkt ten będzie surowo przestrzegany w celu osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu z zakresu tańca!)

20. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i wnoszenia jedzenia.

21. Na terenie Szkoły Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.

22. Kierownik Studia ma prawo wprowadzać (w wyjątkowych wypadkach np. ferie zimowe i letnie) zmiany w programie zajęć tanecznych.

23. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy i instruktor. Osoby trzecie mogą wejść na sale wyłącznie za zgodą instruktora.

24. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak zajęcia wyglądają, za uprzednią zgodą recepcji lub instruktora Studia Tańca eM.

25. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.

26. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

27. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o Kontakt pod adresem mailowym: emstudiotanca@gmail.com

28. Studio Tańca eM zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

%d bloggers like this: